null

0

Bio Inner Cone


        Bio Inner Cone : เป็นการเสริมเทคโนโลยีในส่วนบริเวณก้านของไม้ซึ่งเสริมในจุดที่มีความเครียดสูงเพื่อเป็นการช่วยเสริมแรงในการตีลูกและลดแรงที่เข้ามาปะทะได้