null

0

Compressed Frame

       Compressed Frame : การบีบอัดเฟรมให้มีรูปร่างที่ต้านทานต่อแรงบิดได้ดีขึ้นส่งผลให้การเปลี่ยนรูปจะลดลงในขณะที่ตีและไม้จะมีเสถียรภาพมากขึ้น