null

0

TB-NANO Powertec

        TB-NANO Powertec : เป็นการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางด้าน Nano-Technology ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทำให้มีความแข็งแรงสามารถรับแรงกระแทกกระทบจากการตีได้สูงขึ้นจากผู้เล่น จากการที่ทาง LINING ได้พัฒนาเทคโนโลยี “TB-NANO POWERTEC” นี้ซึ่งได้จากการที่ทาง LINING ได้มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีความลงตัวและสามารถผสมผสานกันได้เป็นอย่างดีโดยการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาทำให้มี NANO Technology มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยได้เริ่มการนำ Carbon Fiber และ Resin มาช่วยในการพัฒนาซึ่งจะทำให้เทคโนโลยี NANO ของ LINING นี้สามารถเพิ่มศักยภาพความแข็งแรงได้ถึง 20 %